Entegre Yönetim Politikası

– Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı,

– Faaliyet gösterdiğimiz, tesis yönetimi, özel güvenlik ve temizlik sektöründe, kalite üretimi açısından, öncü ve lider kuruluş olmayı,

– İç / Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm 3. Taraf bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmayı, 

– ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetim ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve müşteri taleplerine istinaden BSI, GRS, OEKO TEX vs gibi diğer Yönetim Sistemlerini entegre olarak kurmayı, yürütmeyi, geliştirmeyi, performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit etmeyi, 

– Faaliyetlerin mevzuat, standartlar ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine göre uygulanabilirlik şartlarını sağlamayı, 

– Sistemlerin kurulması ve çalışması için gerekli alt yapı, ekipman, makine, iş gücü, eğitim ve ilgili tüm kaynakları sağlamayı, sürdürülebilir bir sistem alt yapısı oluşturmayı,

– Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik ederek takım çalışmasını benimsetmeyi, 

– Mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmayı, memnuniyeti en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmeyi, olumsuz maliyetleri azaltmayı,

– Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesi için kontrol proseslerimizi geliştirmeyi, 

– Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklerine uyum sağlamayı,

– Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki bilgi ve veri güvenliği risklerini belirlemeyi, sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

– Eğitim ve danışmanlıkta bilgi, çevre, iş sağlığı ve sistem güvenliği bilinci ile tüm süreçler genelinde eğitim faaliyetlerine tam katılım sağlamayı ve yüksek düzeyde farkındalık yaratmayı,

– Bilgi Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı kapsamında bünyemizde oluşabilecek kazalara ve uygunsuzluklara karşı riskleri tespit etmeyi, gerekli önlemeleri almayı ve yönetmeyi,

– Sağlıklı, rahat, konforlu ve emniyetli bir çalışma ortamının, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini, tüm çalışanlarımıza, kazandırmayı hedeflemek,

– Sürdürülebilir büyüme ve yaşanabilir çevre için, üretim faaliyetimizde, insan ve çevre dostu teknoloji ve hammaddeleri kullanmayı,

– Doğal kaynak kullanımı, kirleticilerin, atık deşarjlarının ve diğer tüm emisyonların yaşam döngüsü çerçevesinde azaltılarak, gelecek kuşakların gereksinimlerini kesintisiz olarak karşılamayı,

– Çevre kirliliğine sebep olan, atık su, emisyon, atıklar vb. kirleticilerin, kaynağında azaltılarak geri kazanılmasını ve/veya kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı, 

– Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da kötü muameleye izin vermemeyi

– Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da kötü muameleye izin vermemeyi

– Tabi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gerekleri, standartların beklentilerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan gereksinimleri sağlamayı,

– Üretimimizde, yeni yatırımlarımızda ve projelerimizde, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde doğaya en az zarar veren materyalleri, teknolojileri kullanmayı ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle, doğaya verilen zararı en aza indirerek, geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve/veya ekolojik, dengeyi korumaya yardımcı olmayı, çevresel etkilerini en aza indirmeyi,

– Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermeyi, sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi artırmayı, bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı, tabana yayılmasını sağlamayı, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamayı,

– 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, müşterilere, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel verilerin/bilgilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, korunması ve güvenli imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı,

– Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 16 yaşından küçük veya yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam edilmeyeceğini ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli yasal zorunluluklara uymalarını sağlayacağını,

– Sözleşme ile bağlanmış, borca dayalı, kaçak, hükümlü zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı,

– Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermeyi,

– Çalışanları ırk, renk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, cinsel tercih veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım terfi, işten çıkarma ve disiplin uygulamalarını da bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

– Çalışma saatlerini; yürürlükteki kanun ve yükümlülükler esas alınarak insana yakışır şekilde belirlemeyi, fazla mesai çalışma sürelerini yasal süreler ve müşteri standartlarına uygun olmasını sağlamayı, 

– Kanunlar ve iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, Asgari ücret altında işçi çalıştırmamayı, çalışanlara iş sözleşmesinde belirlenmiş şartları sağlamayı

– Ürün/hizmet aldığı tedarikçi firmaların ihtiyaç sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

– Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek önlemler almayı,

– Yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı,

– Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık ve rüşvete müsamaha göstermemeyi,

– İnsan ekolojisi açısından şüpheli zararlı maddeleri içermeyen ürün ve aksesuarları kullanmak.

– Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi ve ilgili mevzuat düzenlemelerine katkı sağlamayı,

– Amaç ve Hedeflere ulaşmak için; Gerekli kaynakları temin ederek; Tüm çalışanlarına vereceği eğitimlerle, enerji konusunda bilinci arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılmasını sağlamayı,

– Enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

– Enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak, enerji azalttım fırsatlarını belirlemeyi,

– Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,

– Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

– EnYS’yi kurmak ve etkin kullanmak suretiyle enerji performansı ve verimliliğini arttıracak, birim üretim enerji maliyetlerini düşürecek ve alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirecek tedbirleri geliştirmeyi